Visie en missie

De missie van de school

De Oanset is een openbare basisschool. We willen een ontmoetingsplaats zijn met hedendaagse waarden en normen, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten van alle gezindten zich thuis voelen en gerespecteerd voelen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging of sociale herkomst. Wij zien variëteit als een verrijking en streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt tegengegaan. We besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verscheidenheid aan geestelijke stromingen. We werken in een open sfeer, waarbinnen iedereen verantwoordelijk is voor een plezierig en leerzaam schoolklimaat. Openbaar onderwijs en de Oanset staan voor het motto:

NIET APART… MAAR SAMEN!

“Wij willen een veilige en uitdagende school zijn, waar kinderen uit verschillende milieus en gezindten met elkaar leren omgaan en elkaar leren accepteren en respecteren”.

Onze kernwaarden zijn:

Op onze school heerst een professionele cultuur

Op onze school hebben we oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van zowel het kind als individu als het kind als groepslid.

Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners)

Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat.

Op onze school streven we naar betekenisvol leren

De visies van de school

De Oanset streeft ernaar om leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden, waarin de vakgebieden lezen, taal en rekenen centraal staan op de ochtenden, als belangrijke basisvaardigheden voor de verdere ontwikkeling. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen door aan te sluiten bij hun mogelijkheden via een beredeneerd leerproces. Uiteindelijk streven we ernaar om een individueel passend eindperspectief naar tevredenheid af te ronden.

Binnen de school wordt modern onderwijs gegeven, wat zich uit in het gebruik van eigentijdse methoden, waarbinnen leerkrachten kunnen differentiëren in het aanbod van instructie, leer strategieën, werkvormen en verwerking. Dit uitgangspunt biedt mogelijkheden voor leerlingen om zelfstandig te werken en samenwerkend te leren waardoor zij op actieve wijze worden betrokken bij hun eigen leerproces waarbij ICT een grote rol speelt. ICT is hierbij geen doel op zich, maar wordt ingezet om de lessen te verrijken.

Kortom: wij willen een school zijn die, binnen een vertrouwde didactische structuur, streeft naar vernieuwing, zodat leerlingen onze school met kennis, vaardigheden en een realistisch zelfbeeld verlaten en met zelfvertrouwen de toekomst ingaan.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Hier kunnen we goed aan voldoen omdat we werken met relatief kleine groepen. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Naast informatie overdragen zijn de leraren ook coach van de kinderen. Door gerichte vragen te stellen helpen ze de kinderen verder in het leerproces waarop de kinderen zelf de regie voeren.

Dit alles gebeurt in een veilige omgeving met een prettige sfeer. We zijn er van overtuigd dat wanneer een kind lekker in zijn of haar vel zit, dit terug te zien is in de prestaties

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen,

besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie, -constructie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

Samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communiceren en

Sociale en culturele vaardigheden.

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen/methodes) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Ter info:

De visie op onderwijs is globaal te verdelen in twee visies te weten de visie die meer is gericht op kennisoverdrachten en de visie die meer is gericht op kennisconstructie.

Bij kennisoverdracht gaat om een visie over leren en onderwijzen waarbij kennis in kleine stappen door de leraar aan de leerling wordt overdragen. De leerstof wordt vervolgens geoefend. De leraar bepaalt wat wanneer geleerd wordt. Leervormen die hierbij horen zijn b.v. instructie en gestructureerd oefenen. Bij kennisconstructie ziet de leraar het leren meer als een onderzoeksproces van de leerling. De leerling krijgt ruimte om actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen kennis te verwerven door het vinden van oplossingen. Bij de beoordeling van prestaties kijkt de leraar niet alleen naar wat leerlingen hebben geleerd maar ook naar de manier waarop. Voorbeelden van leervormen zijn onderzoekend leren en ‘leren’ leren. Het onderscheid tussen kennisoverdracht en kennisconstructie is in de praktijk zelden zo zwart/ wit. Leraren zullen vaak gebruik maken van beide vormen. Voor elk van deze typen kan ICT ingezet worden, met wisselende doelen en wisselend rendement.