Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage Artikel 13 en 40 WPO bepalen dat de schoolgids informatie moet bevatten over de ouderbijdrage, de hoogte ervan, het vrijwillige karakter en de besteding van deze middelen. De ouderraad vraagt van de ouders een *vrijwillige* ouderbijdrage om activiteiten waarvoor de school een of onvoldoende financiën van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van uiteenlopende activiteiten die de kinderen ten goede komen, zoals sport- en spelactiviteiten, feesten en vieringen, projecten, feestelijke ouderavond etc. Leerlingen van ouders/verzorgers die deze bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten die uit deze bijdrage worden bekostigd. Daarnaast is het niet betalen van de ouderbijdrage niet van invloed op de toelating van leerlingen op onze school. De bijdrage is momenteel € 17,50. De OR legt op haar jaarlijkse zakelijke vergadering (oktober/november) verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden. De ouderbijdrage wordt in september geïnd. De kosten voor de schoolreisjes zijn geen onderdeel van bovenstaande bedragen. Wel worden deze op hetzelfde moment gevraagd. Een betalingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de schoolreisjes behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging of de schooldirectie. Het bankrekeningnummer is: NL22RABO 0320 4485 68 t.n.v. Oudervereniging obs de Oanset Ried