Ouderbetrokkenheid

De ouders vertrouwen de school datgene toe, wat zij het meest waardevol vinden: hun kind(eren). Zij verwachten terecht veel van de school. Onze school vindt het van belang dat er een lage drempel bestaat t.a.v. de school. Overleg moet altijd mogelijk zijn.

Veel ouders zijn actief bij onze school betrokken. Ze zetten zich in op allerlei gebieden: de ouderraad, de medezeggenschapsraad of als hulpouder bij sport- en spelactiviteiten, enz. We proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolleven om het wederzijdse contact tussen ouders en leerkrachten te bevorderen. Dit komt weer ten goede aan het kind.