Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk Werk – Waadhoeke:
Voor dit schooljaar zijn er weer uren beschikbaar om ondersteuning aan kinderen en hun ouders te bieden op de openbare basisscholen van Elan onderwijsgroep. Deze uren worden verdeeld over de verschillende scholen en kunnen structureel en naar behoefte worden ingezet. Omdat het belangrijk is voor scholen, zorgcoaches, leerkrachten, ouders en hun kinderen om juist geïnformeerd te worden over het doel en de werkwijze van het schoolmaatschappelijk werk, hebben we deze informatie voor u samengesteld.

Voor wie kan Schoolmaatschappelijk Werk worden ingezet?
- Kinderen
- Ouders / verzorgers
- Leerkrachten (consultatie)
- Intern Begeleiders, Zorgcoaches, Directeur van de school (consultatie).

Met welke vragen kan ik terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk?
- mijn kind luistert niet naar mij
- mijn kind is druk of agressief
- mijn kind wordt gepest
- het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
- mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
- mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
- er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
- ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
- we hebben financiële problemen en willen graag hulp
- andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt.

Als ik een gesprek wil aanvragen met het Schoolmaatschappelijk werk, hoe doe ik dat?
Wanneer u een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, directeur of zorgcoach van de school.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gebiedsteam, telefoonnummer 0517-380357.

Waar vinden de gesprekken plaats?
Het is mogelijk om de gesprekken te voeren op school, thuis of locatie gemeentehuis Franeker. Dit kan op afspraak of via de inloopspreekuren op de scholen (zie schoolkrant en voor meer informatie: bij de directeur of de zorgcoach van de school).

Wat kan Schoolmaatschappelijk werk voor mij betekenen?
Marije kan samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. In een aantal gesprekken kan er met u (en eventueel met uw kind en / of school) een oplossing worden gevonden, die aansluit bij uw situatie, zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. Als het nodig is, zoeken we samen naar een organisatie die u en uw kind het beste kunnen ondersteunen. Schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig, bemiddelen tussen u en de school.

Wat is Schoolmaatschappelijk werk?
Preventieve taken zijn belangrijke aspecten binnen de zorg voor kinderen en hun ouders, binnen het onderwijs. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op signalen, des te eerder er een passend hulpaanbod geboden kan worden. Het in een zo vroeg mogelijk stadium bieden van aandacht en ondersteuning, vermindert het risico op problemen en uitval op latere leeftijd. Schoolmaatschappelijk werk heeft bij uitstek de mogelijkheid om bij te dragen aan een succesvolle zorgstructuur. Marije ondersteunt het onderwijzend personeel bij de begeleiding van leerlingen door een brugfunctie te vervullen tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening. Zij neemt deel aan het zorg adviesteam of andere overleggen en werkt samen met de zorgcoach en directeur van de school. Haar activiteiten zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

Vertrouwelijkheid Schoolmaatschappelijk werk
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat u eerst schriftelijk toestemming geeft, voordat informatie uitgewisseld kan worden. Wanneer een aanmelding via school wordt gedaan, zal school u vragen om toestemming te geven om Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Een terugkoppeling naar school van hetgeen met u is besproken, gaat dus altijd in overleg!

Kosten
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

Algemene informatie over het Gebiedsteam Waadhoeke:
Het Gebiedsteam Waadhoeke kunt u bereiken via 0517-380357 of per mail via gebiedsteam@waadhoeke.nl
Dit kan als u vragen heeft over o.a.:
- financiën, geldzaken, minimaregelingen, administratie en schulden
- trainingen in leren omgaan met geld en voor jezelf opkomen “In the pocket!”
- relationele problemen
- gezondheid, zorgvragen, WMO, huishoudelijk hulp
- (trauma) verwerking
- echtscheiding en omgangsregeling
- opvoeding etc.

Kijk voor meer informatie op https://gebiedsteam.waadhoeke.nl/regio/franeker-1